Ottos geografi noter til HF
Demografi
Demografi - befolkningsudviklingen

Hvad er demografi?

Demografi betyder 'befolkningsbeskrivelse'. I demografien interesserer man sig for følgende aspekter af befolkningsudviklingen:
 • Befolkningstallets udvikling over tid,
 • befolkningens vækst,
 • Befolkningens sammensætning (ung-gammel)
 • Befolkningens fordeling mellem land og by eller mellem lande og forskellige regioner).
 • Befolknings bevægelser; interne og internationale befolkningsvandringer

Tekst & læsespørgsmål:

Introduktion til demografi 31 s.

Spørgsmål til teksten - demografi

Flere opgaver nederst på siden...

PowerPoint

Demografi

Verdensbefolkningen

Den måske mest voldsomme forandring i verdenssamfundet i det 20. århundrede er verdensbefolkningens vækst fra mindre end 2 mia. til mere end 6 mia. ved århundredes slutning. En vækst som vil fortsætte langt ind i det 21. århundrede

world-population-1950-2050

Figur 1: Verdensbefolkningen år 1600-2100
kilde: www.worldometers.info/world-population/
World Population clock

Verdensbefolkningen siden år 0

Antal globale fødsler og dødsfald

www.prb.org/world-population-2014 (Kræver Flash)

Lav en ordnet liste over verdens 10 folkerigeste lande ud fra kortet her:

Verdenskort med befolkningstal

Hvor mange børn fødes der pr.- kvinde i hver af de ti lande : Vælg 'Select indicator' og vælg 'Total Fertility rate'.

En lille opgave ..

Opgave 1 - Befolkningstal | PDF

Verdensbefolkningen - regioner og lande

Fordeling på regioner

Verdensbefolkningen fordelt på regioner over tid.
Kilde: ourworldindata.org
Befolkningstal fra 1950 og frem - alle lande, alle regioner
Kilde:ourworldindata.org
Demografiske data for verden
Kilde: www.prb.org

Demografiske begreber og metode

Demografiske begreber

De demografiske begreber som du skal kende. I demografien tager man udgangspunkt i en statistisk beskrivelse af befolkningsudviklingens forskellige aspekter.
I denne beskrivelse af befolkningsudviklingen anvendes en række centrale demografiske begreber, som:
 • Fødselsrate (-hyppighed) og dødsrate (-hyppighed), (antal fødte / døde pr. 1000 indb. )
 • Demografisk transition (overgang fra høj til lav fødsels- og dødsrate)
 • Naturlig befolkningstilvækst (fødselsrate minus dødsrate i %)
 • Samlet Fertilitet (antal børn pr. kvinde)
 • Aldersbetinget fertilitet (antal fødte pr 1000 Q i en given aldersgruppe)
 • Nettoreproduktionstal (antal fødte (overlevende) piger pr 1000 Q)
 • Aldersgrupper (0-19, 20-60, 60 + årige) eller aktive / ikke-aktive forsørgerbyrde og
 • Nettovandring(Indvandring minus udvandring)

Demografiske metode

I arbejdet med demografien anvendes en simpel taksonomisk metode i tre niveauer, som går fra det konkrete og simple til mere abstrakte og komplekse fremstillingsniveauer:

 • at beskrive en demografisk udvikling ...
  I denne beskrivelse vil vi anvende begreberne fødselsrate og dødsrate samt den demografiske transitionsmodel
 • at analysere - dvs. forklare denne udvikling
  I analysen vil man inddrage et eller flere samfundsmæssige forhold.

  Begrebet 'samfundsmæssige forhold' dækker over økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forhold, som i et eller andet omfang kan forklare den demografiske udviklig, f.eks. udviklingen i fødselstallet. Se eksempel

  Disse samfundsmæssige forhold - kan oftest bedst beskrives gennem forskellige indikatorer for levevilkår. Det kan f.eks. være:
  børnedødelighed, gennemsnitlig levealder, alfabetisme ( % af bef. som kan læse / skrive), økonomisk velstand (BNP pr. indb.), kvinders sociale / økonomiske forhold m.v.

 • at vurdere / perspektivere - dvs. at man angiver nogle mulige konsekvenser af den beskrevne befolkningsudvikling! Se eksempel
Figur 3: Samspil mellem befolkningsudvikling og samfundsudviklingen

Kompetencer

Du skal lære:
 • at finde og anvende demografiske data / begreber - f.eks. i FN befolkningsdatabaser, Danmarks Statistik o.lign.
 • at præsentere og beskrive demografiske data - med kurvediagrammer (Excel), i en tabelopstilling (Word) og i befolkningspyramider og i forhold til den demografiske transitionsmodel
 • at analysere en demografisk problemstilling med inddragelse af samfundsmæssige forhold og indikatorer for levevilkår (socio-økonomiske data), herunder at lave en komparativ (sammenlignende) analyse af forskellige landes befolkningsudvikling.

  Det kan f.eks betyde at du skal kunne forklare :
  Hvorfor er fødselstallet faldende / lavt i mange vestlige lande?
  Omvendt - hvorfor er fødselstallet ofte meget højt i fattige lande?

 • at vurdere / persepktivere den demografiske udvikling med spørgsmål som:
  Hvad betyder det at der bliver flere ældre og færre unge i Europa?
  Hvad er konsekvensen af det høje fødselstal i de fattige lande?
  Hvad betyder befolkningstilvæksten i f.h.t. økonomisk udvikling, miljø og migration?
  Hvilken betydning kan ind- og udvanding have for såvel modtager som afsender landene?

Demografisk transition

Demografisk transitions model

demografisk transitions model - af Otto Leholt
Figur 4: Demografisk transitionsmodel (forenklet).
(Otto leholt)

Den demografiske transition (= overgang) betegner den udvikling hvor et land bevæger sig fra en høj fødsels- og dødsrate (fase 1) til en lav fødsels- og dødsrate (fase 4).

Denne proces har fundet sted i en række vestlige lande (højindkomstlande), og senest også i en række mellemindkomstlande.

Nogle fællestræk ved denne demografiske transition ( overgang) kan illustreres med den demografiske transitionsmodel som er vist ovenfor.

Bemærk at befolkningstilvæksten kan aflæses som afstanden mellem de to kurver. Jo større afstand mellem fødsels- og dødsrate, jo større naturlig befolkningstilvækst.

Fase 2 i modellen betegnes også 'eksplosion-fasen' idet befolkningstilvæksten her er stigende, hvilket resulterer i et voldsomt stigende befolkningstal og derfor en stor andel af børn og unge i samfundet.

Fase 5 er karakteristisk ved at dødeligheden begynder at stige. Dette skyldes primært det lave fødselstal, som betyder at en stigende del af befolkningen består af ældre og gamle menneskser, som naturligt nok , har en større dødelighed end en ung befolkning.

Danmarks udvikling

demografisk transition i Danmark
Figur 5: Danmarks demografiske udvikling 1735- 2003
kilde: Geografihåndbogen , Systime 2005, s. 365
Vi forlader modellen og ser her den faktiske udvikling i Danmark m.h.t. fødsels- og dødsraten fra 1735-2001.

Du skal gerne kunne bruge transitionsmodellen til at inddele den danske udvikling i de enkelte faser. Der er dog én fase som ikke genfindes i den danske udvikling.

Du skal endvidere kunne forklare hvad den samfundsmæssige baggrund er for de enkelte faseskift.

Spørgsmål til den danske udvikling

 1. Kan den danske udvikling opdeles i transitionsmodellen 5 faser?
  Marker de enkelte faser i figuren…
 2. Hvorfor de store udsving i dødsraten i 1700 tallet?
 3. Hvornår begynder dødeligheden at falde – og hvad er forklaringerne herpå?
 4. Hvornår er befolkningstilvæksten størst og hvornår er den mindst?
 5. Hvornår og hvorfor sker der et markant fald i fødselsraten?
  Hvad er forklaringen herpå ..?
 6. Forklar årsagen til babyboomet i 1940 og igen i 1960 og 90’erne?
 7. Hvorfor begynder dødeligheden at stige i efterkrigstiden?

Levealder og dødelighed i Danmark

middellevetid-1850-2000
Middellevetid for mænd og kvinder 1850-1997
kilde
spædbørnsdødelighed
Spædbørnsdødelighed
kilde
Model over levealderen determinanter
Levealderen afhænger af flere faktorer

Dødsårsager i Danmark 1920-2000

dødsårsager for danske mænd 1920-2000
Dødsårsager for danske mænd 1920-2000
kilde s. 58
dødsårsager for danske kvinder 1920-2000
Dødsårsager for danske kvinder 1920-2000
kilde s. 58

Befolkningspyramider

Den stationære pyramide (A) illustrerer en befolkning hvor både fødselsraten og dødsraten er høj, og hvor befolkningstilvæksten derfor er lille.

Relativ mange børn og unge og få ældre. Lav middellevetid.

Det vil svare til 1. fase i den demografiske transitionsmodel.

Den progressive pyramide (B) illustrerer en befolkning hvor fødselsraten er høj men hvor dødsraten er faldende, og befolkningstilvæksten er stigende.

Stadig flere børn og unge men få ældre.

Det vil svare til 2. fase i den demografiske transitionsmodel.

Den regressive pyramide (A) illustrerer en befolkning hvor både fødselsraten og dødsraten er faldende og befolkningstilvæksten derfor også bliver mindre.

Færre børn og unge men flere voksne og ældre . Middellevetiden stiger.

Det vil svare til 3. fase i den demografiske transitionsmodel.

Tårnpyramiden (A) illustrerer en befolkning hvor fødselsraten er høj men også dødsraten er høj, og befolkningstilvæksten derfor lille.

Færre børn og unge og stadig flere og flere ældre i takt med en stigende middellevetid.

Det vil svare til 4 og 5. fase i den demografiske transitionsmodel.

Aldersfordeling & forsørgerbyrde

Befolkningspyramider

Befolkningspyramider for Europa Afrika og Asien
Figur 6: Befolkningspyramider for Europa, Asien og Afrika 2015

Opgave

 1. Beskriv kort hvad der er karakteristisk for befolkningens aldersfordelingpå de tre kontinenter (børn-unge / voksne / ældre)
 2. Hvilke demografiske forklaringer kan der være på disse forskelle i aldersfordeling?
 3. Prøv at vurdere i hvilken fase af den demografiske transition hver af de tre kontinenter befinder sig? Sammenlign evt. med opgave 4.2 og de tre indkomstgrupper (lav-, mellem-og højindkomst lande)
 4. Diskuter hvilke særlige udfordringer eller muligheder som denne befolkningssammensætning giver for hver af de tre kontinenter
Befolkningspyramide for Danmark
Figur 7: Befolkningspyramide for Danmark 2017
 • Kan du finde de aldersgrupper som blev født under babyboomet i 1940'erne, 60'erne og 90'erne ?

Danmarks befolkningsproblem

 • Samlet fertilitet < 2.1 ->
 • Færre børn => mindre arbejdsstyrke
 • Længere levetid => flere ældre = stigende forsørgerbyrde
Løsninger:
 • Senere pensionsalder
 • Færre på deltidsbeskæftigelse
 • Aktivering af de der er uden for arbejdsmarkedet
 • Indvandring af kval. arbejdskraft
forsørgerbyrden
forsørgerbyrden


Befolkningspyramide for Danmark
Forsørgermodeller

Transition i landegrupperne

Højindkomstlandene

Demografisk transition højindkomstlande
Demografiske transition i højindkomstlandene 1950-2015

Analyse

Fødselsraten ligger relativt lavt i 1950 på ca. 23 ‰ og falder yderligere til ca. 12 ‰

Dødsraten stort set uændret omkring 9 ‰

<=> befolkningstilvæksten aftagende =
fase 3 -> 4
Bef. tilvækst i 1950 : ca. 1,2 %. og falder yderligere til ca. 0,3 %

Den demografiske transition er gennemført

Mellemindkomstlandene

Demografisk transition mellemindkomstlande
Demografiske transition i mellemindkomstlandene 1950-2015

Analyse

Fødselsraten falder markant fra ca. 43 ‰ til ca. 20 ‰

Dødsraten falder markant fra ca. 23 ‰ til 7 ‰

<=> befolkningstilvæksten aftagende = fase 2 -> 3 -> 4
Bef. tilvækst i 1950 : ca. 2,0 %. og stigende frem til 2015: ca. 1,3 %

Den demografiske transition er gennemført

Lavindkomstlandene

Demografisk transition lavindkomstlande
Demografiske transition i lavindkomstlandene 1950-2015

Analyse

Fødselsraten falder kun fra ca. 48 ‰ til ca. 37 ‰

Dødsraten falder markant fra ca. 29 ‰ til 10 ‰

<=> en stigende befolkningstilvækst i hele perioden! = fase 2
Bef. tilvækst i 1950 : ca. 1,8 %. og stigende frem til 2015: ca. 2,7 %

Den demografiske transition ikke gennemført

Befolkningspyramide for højindkomstlande
Befolkningspyramide for højindkomstlandene
Befolkningspyramide for mellemindkomstlandene
Befolkningspyramide for mellemindkomstlandene
Befolkningspyramide for lavindkomstlandene
Befolkningspyramide for lavindkomstlandene
aldersbetinget-fertilitet-landegrupper
Aldersbetinget fertilitet for landegrupper 2015-20
Chinese women workers
Chinese women workers
Ikke mindst i Asien er hundreder af millioner af kvinder i de sidste 20-30 år kommet ud på arbejdsmarkedet, som her på en tekstilfabrik i Kina.

Hvad tror du kvindernes stigende erhvervsfrekvens har betydet for befolkningsudviklingen?

Komparativ befolkningsanalyse ...

Formål med befolkningsanalyse
En komparativ (sammenlignende) befolkningsanalyse handler om
 1. at beskrive og sammenligne forskellige landes befolkningsudvikling m.h.t. :

  Spørgsmål ...

  • hvilke faser i den demografiske transitionsmodel har landene gennemgået?
  • hvordan har befolkningstilvæksten udviklet sig over perioden..?
  • hvad er karakteristisk for befolkningens aldersfordeling ?
  • Hvad er karakteristisk for den aldersbetingede ferilitet?
 2. at forklare landenes forskellige udvikling ( f.eks. en høj eller lav fødselsrate / fertilitet) på baggrund af en række samfunds- mæssige forhold

  Spørgsmål ...

  Følgende kan belyses:
  • Hvilken indkomstgruppe tilhører landet?
  • Er det et landbrugs-, industri- eller informationssamfund? (traditionelt <-> moderne)
  • Hvad er kvindernes sociale status i de respektive lande..?
  • Giv eksempler på korrelation mellem forskellige data ....
  Fertilitet og samfund - befolkningsanalyse
  Samfundsmæssige forhold som påvirker fertiliteten (fødselstallet)
 3. at vurdere hvilke særlige demografiske udfordringer landene står med ..?

  Spørgsmål ...

  • Hvad vil der ske med befolkningstallet frem til 2050 ?
  • Hvilken betydning kan man tænke sig befolkningsudviklingen har for den økonomiske udvikling..?
  • Ældrebyrde.... ? Hvilke særlige udfordringer giver dette?
  • Mange børn / unge ..? Hvilke særlige udfordringer giver dette? Hvad betyder det for den fremtidige befolkningsudvikling?
  • Er migration (indvandring eller udvandring) en løsning..?
Det er lettest hvis du arbejder med lande som er meget forskellige, f.eks ved at det ene land har en høj fødselsrate og det andet en lav fødselsrate..

Prøv selv at besvare ovenstående spørgsmål i forhold til de to landeeksempler her; Tyskland og Burundi.

Se også Eksamensopgaven i demografi

Eksempler på forskellige samfundsmæssige forhold som kan forklare forskelle i fødselstal
tyskland-burundi-transition
Demografisk transition for Tyskland og Burundi , 1950-2015
tyskland-burundi-aldersbetinget-fertilitet
Aldersbetinget fertilitetskvotient for Tyskland og Burundi 2015
tyskland-burundi-pyramider
Befolkningspyramider for Tyskland og Burundi 2017
data-tyskland-burundi
Socio-økonomiske data for Tyskland og Burundi

Find eksempler på korrelation (sammenhæng) mellem dine data og illustrer korrelationen i et korrelationsdiagram:

korrelations-diagram
Tomt korrelations-diagram

Eksempel : Kina og Uganda

Kina

demografisk-transition-kina
Demografisk transition Kina

Beskrivelse

 • Kina bevæger sig fra 2 fase (1950-70) -> 3.fase (1970-80) -> 4. (1980'erne) og 5. fase fra ca. år 2000 (stigende dødelighed)
 • I 1960'er er befolkningstilvæksten på ca. 2 % men faldet til < 1 % i 1990'erne
 • Fødselsraten halveres mellem 1950 og 1980
 • Kina har gennemført den demografiske transition
 • Befolkningspyramiden smal i bunden - tykkere i toppen ->
 • Kina står overfor en stigende forsørgerbyrde + faldende arbejdsstyrke
befolkningspyramide-kina
befolkningspyramide-kina

Uganda

demografisk-transition-uganda
Demografisk transition Uganda

Beskrivelse

 • Usædvanlig høj fødselsrate på 50 ‰ fra 1950-2000 ( fase 2)
  fra år 2000 fase 3.
 • Befolkningstilvækst 1950: 2,5 % , år 2000: > 3.0 % !!! <=>
  at befolkningstallet fordobles på ca. 23 år.

 • Fødselsraten endnu i dag ca. 40 ‰ (meget højt) <=>
 • Uganda har ikke gennemført den demografiske transition
 • Befolkningspyramiden bredere i bunden, smal i toppen <=>
 • Fortsat høj befolkningstilvækst <=>
 • En enorm arbejdsstyrke - for så vidt der kan skaffes arbejde til de mange mennesker!
befolkningspyramide-Uganda
befolkningspyramide- Uganda
aldersbetinget-fertilitet-kina-uganda
Aldersbetinget fertilitet for Kina og Uganda
socioøkonomiske-data-kina-uganda
socioøkonomiske-data-kina-uganda

Analyse af Uganda:

Ugandas høje fødselsrate kan forklares med følgende:
 • Lavere mellemindkomst land
 • Landbrugssamfund <=> traditionsbundet
 • Ringe udbredelse af moderne prævention og
 • manglende skoleuddannelse for piger
-> mere end 5 børn pr kvinde !

Konsekvenser for Uganda:

 • De mange børn og unge (48 % af bef.) + høj fertilitet ->
 • fortsat befolkningseksplosion (fordobling inden 2050)
 • -> fortsat fattigdom og stigende økonomiske, sociale problemer
 • -> social og politisk ustabilitet
 • <=> kriminalitet, konflikter, migration ...

Opgaver til demografi

Opgave 6- vejledning:

En komparativ befolkningsanalyse

Se eksempel på opgavebesvarelse
(med figurer, tabeller og data, samt spørgsmål til analysen )

Alle dine figurer og data til opgaven her- skal samles i ét word doc., som senere afleveres på Lectio

Opgaven består af seks dele:

1. del

Tegning af transitionsfigurer for 2-3 udvalgte og meget forskellige lande. F.eks.
Et af følgende:
Afghanistan, Pakistan, Somalia, Nigeria, Tanzania, Niger
CONTRA ét af følgende lande:
Danmark, Rusland, USA, Italien, Japan, Spanien
Data hentes hos FN på
population.un.org/wpp/DataQuery/

Videovejledning til Excel 8.20 min

Vejledning til Excel

2. del

Tegning af søjlediagram for alderbetinget fertilitet (Age-specific fertility rates) for de to lande du arbejdede med i opgave 6.1.

HUSK: som periode vælges her 2015-2020.

Data hentes hos FN:
population.un.org/wpp/DataQuery/

Videovejl. til søjlediagrammer 4.25 min.

3. del

Præsentation af befolkningspyramider for de valgte lande - data hentes på:
http://populationpyramid.net/

4. del

Indsamling og præsentation af socio-økonomiske / samfundsmæssige data og demografiske data for de valgte lande

Data hentes hos
www.prb.org/international/geography/world, og indskrives i denne tabel

evt. yderligere data hos CIA World Factbook
Her kan du finde tal for:

"Labor force - by occupation: (% beskæftiget i landbruget) 'under Economy'
"Literacy - female" (antal kvinder som kan læse og skrive) under 'People and society'

5. del

Komparativ analyse af data, find korrelation og årsag-virkning

Spørgsmål til befolkningsanalyse | docx

6. og sidste del

Den færdige opgave (med figurer, tabel med data og behandlig af spørgsmål ) uploades til Lectio - individuelt altså IKKE gruppe aflevering!

Opgave-krav / Kompetencer:

 • Hente demografiske data hos FN,
 • Behandle data i Excel -> præsentere data i diagram,
 • Hente Befolkningspyramider.
 • Hente og præsentere socio-økonomiske data -> præsentere i tabel ,
 • Alle diagrammer og tabeller samles i Word dok. til præsentation for klasse. +
 • Komparativ (sammenlignende) analyse af figurer og data, påvisning af korrelation og årsag-virkning
 • Den endelig opgavebesvarelse afleveres på Lectio