Ottos geografi noter til HF
Om eksamen
Om eksamen i geografi - pensum og opgaver

Log på Teams : teams.microsoft.com med dine skole email /bruger navn og kode. | Vejledning til MS Teams for elever | Covid-19 og dig!

Geo-eksamen

Om "eksamen" / evalueringssamtale i NF fagene 2020 - se under NF-eksamen generelt Afsluttende Skriftlige Produkt - vejledning
Her kan du se de emner som vi har arbejdet med i geografi.

For hvert emne er der angivet hvilke tekster vi har læst og som udgør dit eksamens pensum.

Overskriften for hvert emne linker til siden med mine noter og opgaver som er anvendt i timerne.

Uder hvert emne er der link til den øvelse /opgave som vi har lavet til det pågældende emne. Endvidere korte stikord om det faglige indhold i opgaven / øvelsen.

Der er ligeledes link til evt. video-vejledning til opgaven.

Husk også , at der på Frederikeberg HF 's Youtube kanal ligger
videovejledninger til geografi.

Introduktion til geografi / kort

Tekst til kortaflæsning
 • Blindkort og dataindsamling og introduktion til dataanalyse
 • Øvelser i aflæsning af fysiske og tematiske kort.
 • Flade- linje - og punktsignatur, målestoksforhold, længde- og breddegrader

Enkeltfaglig eksamen i geografi

Forberedelse ...

 • Du kender de eksamensspørgsmål du kan trække til den enkelt faglige geografieksamen, så du har altså gode muligheder for at forberede dig.
 • Lav en læseplan sammen med én eller to klassekammerater.
Læs f.eks. Klimatologi om formiddagen og mød hinanden om eftermiddagen og lav noter til eksmaensspørgsmålene i klimatologi.

Gør det samme med de øvrige emner .

Faglig fordybelse ..

Geografieksamen varer 24 min. dvs at selve eksaminationstiden er ca 18-20 min. Altså langt mere end de ca. 5 min du talte om geografi til NF eksamen !

Det betyder at der er tid til langt større faglig fordybelse, end ved NF eksamen. Derfor er det vigtigt at I får læst teksterne og gennemgået jeres noter og opgaver til de enkelte emner.

Det betyder også, at jeg kan spørge ind til det faglige stof, som ikke er direkte angivet i spørgsmålet. F.eks. står der i spørgsmål 2 ikke noget om nedbør, men da nedbørsdannelse m.v. er en del af pensum i klimatologi, kan jeg godt stille dig et spørgsmål herom!

Inddrag øvelser /opgaver

I har jo lavet et antal øvelser / opgaver i årets løb. I nogle af eksamensspørgsmålene henvises der direkte hertil.

F.eks. i spørgsmål 1 henvises til øvelsen i klimaanalyse med hydrotermfigurer. Opgaven tager direkte udgangspunkt heri. Du skal derfor til eksamen beskrive og analysere de to figurer du selv har valgt i forbindelsen med arbejdt med øvelsen.

Men du evt. også inddrage de to hydrotermfigurer i forbindelse med spørgsmål 2 og 3. i det omfang det er relevant.

Det betyder også at jeg kan finde på at spørge til øvelsen - og hvilke lokaliteter du arbejde med og se hvorvidt de er relevante i forhold til f.eks spørgsmål 2 ( om andre forhold af betydning for klimaet) eller spørgsmålet 3 om nedbør og monsunregn ,

Det samme gælder i forhold til de øvrige øvelser under de respektive emner.

Men det er klart, hvis du er oppe i noget med global opvarmning, spørg jeg ikke til øvelsen i demografi, men derimod den øvelse vi lavede om globalopvarmning.

Øvelserne vi har arbejdet med finder du længere nede på siden her.

Selve eksamen

Du trækker et af de opgivne spørgsmål ved eksamens start.
Du får udleveret spørgsmålet sammen med en række bilag (4-6 stk). Bilagene vil i de fleste tilfælde være kendt fra undervisningen.

I forberedelsestiden (24 min) forbereder du dig på hvordan du vil anvende bilagene i besvarelse af spørgsmålet, og gennemgår dine noter m.v. til det pågældende spørgsmål.

Hjælpemidler....

Hvilke hjælpemidler må du anvende under forberedelsen? Mig bekendt alt , undtagen mundtlig , skriftlig eller digital kommunikation med omverdenen. Altså ikke anvende internet eller mobiltelefon under forberedelsen.

Alle andre hjælpemidler , bøger , tekster og noter er tilladt.

Under selve eksamen må du godt have noter med til det pågældende spørgsmål som er forberedt hjemmefra.
Det bør dog kun være stikord (synops-formen), således at du ikke begynder at læse op. I givet fald vil censor / eksaminator bede dig lægge noterne væk!

Under eksamen må du gerne inddrage andre figurer / bilag o.lign fra undervisningen som du finder relevant.

Undervisningsministeriets regler m.v.

Bekendtgørelse om adgangen til at medbringe og anvende udstyr ... | Bekendtgørelse om visse regler om prøver ... | Almen eksamens bekendtgørelse

Opgaver / øvelser - som inddrages i eksamensspørgsmålene

Klimatologi & vandets kredsløb

Opgave / øvelse

 • Klimaklassifikation ‐ analyse af Hydrotermfigurer
  Øvelse - klimaanalyse
  Med udgangspunkt i to selvvalgte hydrotermfigurer skal du dels kunne beskrive temperatur og nedbørsforhold og dels kunne forklare /analysere hvad der betinger de konkrete temperaturer og nedbørsforhold i de to lokaliteter
  Video-vejl.
Undervisningsforløb afsluttet i uge 41

Global opvarmning

Opgave / øvelse

 • Global opvarmning ‐ analyse af figur-materiale
  Global opvarmning
  Du skal kunne beskrive den naturlige drivhuseffekt samt hvorledes denne påvirkes af menneskets aktiviteter. Du skal kunne beskrive hvilke data / observationer der ligger til grund for teorien om globalopvarmning, samt forklare en eller flere af klimasystemets feedback- eller tilbagekoblingsmekanismer.
  Video vejl (kort)

Demografi

Opgave / øvelse

Erhvervsgeografi

 • Jimmy Mangelsen m.fl: ’Naturgeografi - vores verden’ (GO 2011) Dansk landbrug - et bæredygtigt erhverv? s. 171-185
 • Den globale fødevareproblem 16 sider

Opgave / øvelse

 • Dansk landbrug – strukturudvikling
  Strukturudviklingen i dansk landbrug .
  Du skal kunne beskrive strukturudviklingen i dansk landbrug udfra spørgsmål og datamateriale.
  Strukturudvikling i dansk landbrug

 • Endvidere skal du kunne redegøre for de ernæringsproblemer verden står overfor. Herunder beskrive de særlige udfordringer (befolkningstilvækst - jordarealer) ulandene har i forhold til at brødføde befolkningerne. Endvidere forklare hvad man har gjort (Den Grønne Revolution) og hvad resultater og konsekvenser heraf har været. Endelig forklare hvordan kostsammensætningen i forskellige regioner afspejler forholdet mellem befolkningstæthed og landbrugsareal.

Disse sider er kun gældende for Ottos geografihold på Frederiksberg HF kursus
lørdag d. 30-05-2020 kl. 19:54 Uge 22
Sidst opdateret: d. 28-04-2020
© 2000-2019 Otto Leholt
Frederiksberg Hf kursus ol@frberg-hf.dk