Ottos geografi noter til HF
Erhvervsgeo.
Landbrug og fødevarer - globale udfordringer

Erhverv, økonomi og levevilkår


Figurer fra tekst

Tekst , spørgsmål + opgave

Video intro 10 min

Intro til økonomi, erhverv og levevilkår 10 s.

Spørgsmål til øko-erhverv... Disse spørgsmål er til dit eget arbejde med teksten - og skal IKKE afleveres.

Gennemgang af spørgsmål 1-8

Om landegrupper og globalisering Opgave 1 det er denne opgave som afleveres på LECTIO fredag d. 20/3.

Om landegrupper, BNP og arbejdsdeling

Landegrupper

Tidligere skelnede man mellem I- og Ulande, det giver ingen mening i dag.

Gruppen af tidligere ulande har imidlertid udviklet sig meget forskelligt. Mange lande i Latinamerika og Asien har de sidste 30-40 år oplevet en industriel udvikling og således fået en højere levestandard.

Man skelner derfor mellem Højindkomst (Ilande), Mellemindkomst og lavindkomstlande (Ulande)

world-bank-landegrupper-2011
Figur 1: World-bank-landegrupper-2011

kilde

Indkomstgrupper (2017) udfra BNI pr. indbygger (GNI pr cap. US $ - World Bank Atlas Method))
 • Højindkomst lande, BNI pr indb. > 12.475 US $
 • Højere mellemindkomst,
  BNI pr indb. > 4.035 and < 12.475 US $
 • Lavere mellemindkomst lande,
  BNI pr indb. > 1.035 < 4.035 US $
 • Lavindkomst lande, BNI pr indb. < 1.025 US $

Samfundstyper

Historisk set har de vestlige lande udviklet sig fra : landbrugs- til Industri- og Informationssamfund.

Der er ingen fast definition på disse samfundtyper - men en simpel tilgang er denne:

1) Landbrugssamfund har > 40-50 % beskæftiget i landbrugserhvervet

2) Industrisamfund har færre beskæftiget i landbruget og mange i industrierhvervet

3) Informationssamfund har langt den største del atf beskæftigelsen i service erhverv.

Endnu i dag er mange af verden lande landbrugssamfund , andre er blevet nye indsutrisamfund og endelig kan man betegne de rigeste lande som Informationssamfund.

Erhvervsudvikling

Den vigtigste forklaring på at vi har rige og fattige lande , kan findes i landenes erhvervsstruktur. Erhvervstrukturen henviser til hvor stor en del af arbejdsstyrken (15-65 årige) der er beskæftiget i de tre hovederhverv:
 1. Primære - dvs. de rådtofudvindende erhverv (landbrug, fiskeri, skovbrug og minedrift)
 2. Sekundære - dvs de råstofbearbejdende erhverv (industri, hå¨ndværk og byggeri)
 3. Tertiære erhverv - dvs. de omsættende erhverv (transport, handel, administration og service)
Figur 2: Fouraties model - viser ændringer i erhvervsfordeling (% beskæftiget) i de tre hovederhverv over tid.

Landeeksempler...

Prøv at placere de fire lande på tidslinjen i Fouratiés model i forhold til den erhvervsstruktur landene har.

Modellen kan illustrere tre forskellige samfundstyper; landbrugs- industri - og informationssamfundet

Arbejdsdeling

Bag alle produkter og tjenesteydelser vi anvender ligger en ofte omfattende arbejdsdelign - dvs. hvor flere hovederhverv, virksomheder og mennesker har været involveret i fremstilling af vores produkter og tjenesteydelser.

Dette kan illustreres med et simpelt eksempel - f.eks. med fremstilling af brød i Danmark.

Figur 2.1 : Illustration af arbejdsdeling mellem de tre hovederhverv

 • Overvej selv hvilke konkrete arbejdsprocesser der udføres i denne proce fra landmand til supermarked...
 • Med det arbejde som er udført i hele processen er der sket en VÆRDITILVÆKST med den oprindelige råvare. Dvs. produktet bliver mere værd - og vi betaler som forbrugere for de arbejdsprocesser som er blevet udført i de henkelte led.
 • Samtidigt er der blevet skabt ARBEJDSPLADSER mange tusinde mennesker

Erhvervsfordeling - alle lande

Overvej hvor de forskellige indkomstgrupper befinder sig på tidslinjen i Fouraties model...?

Landbrug og BNP

Landbrug og BNP

BNP pr. indbygger og % beskæftiget i primære erhverv

Beskæftigede i landbruget

Kilde
Brug data fra www.cia.gov
 • Er der nogen korrelation mellem antal beskæftiget i landbruget og landets indkomstniveau eller BNI pr indbygger ?
 • Prøv at illustrere denne korrelation i et simpelt diagram ...
 • Prøv om du kan forklare hvorfor der er denne korrelation - er der eventuelt en kausalitet?
Opgave 1 | Opgave 1

International arbejdsdeling

Den klassiske arbejdsdeling mellem kolonimagt og koloni og senere mellem I- og Ulande
Fra 1980'erne flyttes dele af industriproduktionen til udviklingslandene (-> Mellemindkomstlande)
En forenklet model af arbejdsdelingen mellem lav-, mellem- og højindkomstlandene

Illustreret med billeder :

Illustreret med billeder :

Illustreret med billeder :

Levevilkår ...

Model - mindmap

Faktorer som påvirker levevilkårene

Udvalgte landedata

Data for udvalgte lande