Ottos geografi noter til HF
Om eksamen
Om eksamen i geografi - pensum og opgaver

Eksamen i NF 2019

Om NF-eksamen 2019

NF-eksamen består efter Hf reformen i 2017 af to dele.
 1. En intern flerfaglig prøve, med udgangspunkt i det afsluttende skriftlige produkt.
 2. En ekstern enkeltfaglig prøve i ét af de tre fag bio, geo eller kemi.

Nedenfor finder du en generel vejledning til såvel forberedelse til og afviklingen af NF-eksamen.

NF eksamen - det handler om forberedelse
Den todelte NF eksamen - med en fællesfaglig og en særfaglig eksamen

Forberedelse:

Forudsætningerne for en god eksamen er forberedelse.

Den bedste forberedelse er aktiv deltagelse i den daglige undervisning i gennem skoleåret, herunder lektielæsning , udarbejdelse af opgaver og øvelser m.v.

Men uanset din faktiske studieaktivitet i årets løb, bør du nu gøre følgende:

 • Få orden på alle tekster og noter + opgaver fra årets løb.
  Du er selv ansvarlig for at medbringe tekster / bøger mv. som er anvendt i årets løb til eksamen.
 • Lav en mindre læsegruppe - 2-3 pers. er sikkert bedst
 • Lav en læseplan for tiden frem til eksamen; dvs. hvornår skal du læse bio , kemi og geo.
  Det er en rigtig god ide at aflyse de vildeste byture og fester i eksamensperioden.
 • I opgiver ikke flere sider, end at det er muligt at læse materialet igennem igen.
 • Særlig opmærksomhed skal du derfor have på dit Afsluttende Skriftlige Produkt og de øvelser/ opgaver som I har lavet i de tre fag i årets løb.

  Men det skal understreges at såvel din skriftlige produkt (synops) som den faglige øvelse, skal inddrage centrale dele af det relevante faglige stof i de respektive fag.

Kalender for maj - juni mdr.
 • Det er IKKE den skriftlige synops der evalueres ved eksamen.

  Det er en mundtlig eksamen og det der evalueres er således din mundtlige præstation, og ikke mindst din evne til at inddrage og anvende relevant fagligt stof fra de enkelte fag. Se ovenstående figur.

Den interne flerfaglige prøve

 • Der afholdes én flerfaglig intern mundtlig prøve i NF
 • Prøven tager udgangspunkt i det "afsluttende skriftlige produkt" , som udarbejdes i slutningen af 2. semester
 • Opgaverne stilles af lærerne inden for de fællesfaglige emner, som vi har arbejdet med i årets løb
 • Du vælger selv hvilken af de stillede opgaver du vil arbejde med
 • Opgaven kan udarbejdes individuel eller i grupper. Men selve prøven er individuel.
 • Der afsættes tid i skolen, med vejledning, til udarbejdelse af det afsluttende skriftlige produkt
 • Det skriftlige produkt skal have et omfang af ca. 5 sider, og skal indeholde
 • Titel, problemstilling , relevante modeller og begreber fra fagene, korte tekstafsnit og udvalgte kommenterede figurer, grafer, tabeller, kort eller resultater fra eksperimentelt arbejde
 • Aflevering af det afsluttende skriftlige produkt er en forudsætning for at kunne gå til NF -eksamen!
 • Det afleverede skriftlige produkt rettes / kommenteres ikke af lærerne
 • Det er heller ikke genstand for selvstændig karaktergivningen , men er alene dine noter og dit materiale til prøven.
 • Eksaminationstiden er ca. 24 minutter, og der gives ikke forberedelsestid.
 • Der gives én karakter
 • Prøverne afholdes i 2018 fra uge 19 ( mandag d. 7 maj og frem til d. 23. maj )

Efter aflevering af synops

Efter at du har afleveret din synopsis (Afsluttende Skriftlige Produkt) til den interne fællesfaglige prøve, kan du fortsat rette, tilføje eller forbedre din synops.

Synopsen er dine noter til prøven - og hvis du inden prøven finder at et vigtigt bilag kunne tilføjes , faglige begreber eller modeller mangler i synopsen, så indsætter du det - og medbringer print heraf til prøven.

Du må dog IKKE lave en helt ny problemstilling eller skifte til en helt anden opgave.

Den flerfaglige prøve i NF
Til den flerfaglige prøve eksamineres du i kernestof fra alle tre fag

Læreplan - om flerfaglige prøve *

Det afsluttende skriftlige produkt

Læreplan og vejledning fra UVM 2017

I Lærerplanen for NF står der blandt andet om det afsluttende skriftlige produkt:

" Inden den interne mundtlige prøve, udarbejder eleven et afsluttende skriftligt produkt, som er grundlag for prøven.
Det afsluttende skriftlige produkt udarbejdes på baggrund af en opgave, som lærerne stiller. Den stillede opgave skal tage udgangspunkt i en faglig problemstilling, som har tilknytning til mindst et af de fællesfaglige temaer. Opgaven skal give eleven mulighed for at inddrage biologi, geografi og kemi i besvarelsen.
Lærerne kan stille mere end en opgave til samme hold, og i så fald vælger den enkelte elev, hvilken opgave der skal besvares.
Det afsluttende skriftlige produkt udarbejdes individuelt eller i mindre grupper. Lærerne skal godkende sammensætningen af eventuelle grupper.

Det skriftlige produkt har et omfang på ca. fem sider, uanset om det udarbejdes individuelt eller i grupper. Det skriftlige produkt indeholder titel, den faglige problemstilling der er arbejdet med, relevante modeller og begreber fra fagene, korte tekstafsnit og udvalgte kommenterede figurer, grafer, tabeller, kort eller resultater fra eksperimentelt arbejde, feltarbejde eller andet empiribaseret arbejde.
Dele af det skriftlige produkt kan være i stikordsform.

Der gives ca. ni undervisningstimer og fire timers fordybelsestid til arbejde med den stillede opgave samt til udarbejdelse af det skriftlige produkt. Eleverne vejledes i forbindelse med deres arbejde med besvarelsen af den stillede opgave.

Det skriftlige produkt afleveres til skolen senest en uge før afholdelse af den interne mundtlige prøve.
Hver elev skal aflevere et skriftligt produkt som besvarelse på den stillede opgave.

Lærerne kommenterer ikke det afsluttende skriftlige produkt overfor eleven, før afholdelse af den interne mundtlige prøve."

Intern flerfaglig mundtlig prøve

Videre om den fællesfaglige eksamen:

" Skolen afholder den interne mundtlige prøve i slutningen af det samlede undervisningsforløb i naturvidenskabelig faggruppe, dog senest således, at der efterfølgende kan afholdes et kortere forløb i undervisningen, der tydeliggør de enkeltfaglige krav til den eksterne mundtlige prøve.

Den interne mundtlige prøve afholdes på baggrund af det afleverede afsluttende skriftlige produkt. Lærerne orienterer sig i elevernes skriftlige produkt inden den interne prøve. Prøven er individuel.

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter, og der gives ikke forberedelsestid.

Ved prøven medvirker holdets faglærere, samt en fagperson fra skolen, som ikke har undervist den pågældende elev i faggruppen.

Prøven indledes med elevens korte præsentation og former sig derefter som en faglig samtale mellem elev og holdets faglærere. Prøven tager udgangspunkt i det fællesfaglige perspektiv, og eleven skal samtidig inddrage hvert af de tre fag til belysning af den fællesfaglige problemstilling.

Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. "

Bedømmelseskriterier *

Den interne mundtlige prøve

Der lægges vægt på, at eleven gennem sit arbejde med den fællesfaglige problemstilling kan:

 • beskrive enkle problemstillinger af fællesfaglig karakter ved anvendelse af viden, modeller og metoder fra biologi, geografi og kemi
 • præsentere og forklare data fra empiribaseret arbejde under inddragelse af viden, modeller og metoder fra fagene
 • indhente, vurdere og anvende biologi-, geografi- og kemifaglige informationer fra forskelige typer af kilder
 • udtrykke sig mundtligt ved brug af fagenes repræsentationer og fagbegreber
 • perspektivere til natur- og samfundsmæssige forhold
 • udvikle og vurdere løsninger, med anvendelse af fagenes viden og metoder, hvis dette indgår i den stillede opgave.
Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation.
* Citeret fra Lærerplanen

Ekstern enkeltfaglige prøve

 • Der afholdes en mundtlig eksamen med udefrakommende censor i ét af de tre fag bio, geo eller kemi.
 • Hvilket fag den enkelte klasse skal op i, meddeles af undervisningsministeriet d. 23. maj 2018.
 • Opgaven indeholder en overskrift, en præciserende tekst og forskelligt bilagsmateriale (figurer, tabeller / data, forsøgdata o.lign.)
 • Bilag må godt være kendt fra undervisningen
 • Opgaverne indeholder eksperimentelt arbejde, feltarbejde eller andet empiribaseret arbejde
 • Opgaverne skal være kendt af eleverne inden prøven - men uden bilag !
 • Opgaverne skal dække de faglige mål, kernestoffet og supplerende stof
 • De enkelte eksamensopgaver må benyttes 3 gange på samme hold.
 • Eksaminationstiden er ca. 24 minutter.
 • Der gives ca. 24 minutters forberedelsestid.
 • Der gives én karakter
Den enkeltfaglige prøve i NF
Du skal til en enkeltfaglig prøve iét af de tre fag bio, geo eller kemi. Hvilket, meddeles af ministeriet i maj mdr.

Læreplan - om ekstern enkeltfaglig prøve *

Beskrivelsen her er gældende for alle tre fag (bio, geo og kemi) "Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave udarbejdet af eksaminator i det udtrukne fag.

Opgaven indeholder en overskrift, angivelse af eksperimentelt arbejde, feltarbejde eller andet empiribaseret arbejde, der skal inddrages, en kort præciserende tekst samt bilagsmateriale i form af figurer, forsøgsdata og lignende.

Bilagsmaterialet skal kunne danne basis for faglig uddybning og perspektivering ved inddragelse af undervisningens kernestof og supplerende stof og feltarbejdet, det eksperimentelle eller andet empiribaseret arbejde. Bilagsmaterialet skal have et omfang, så hele materialet kan forventes inddraget under eksaminationen.

Opgaverne skal tilsammen i al væsentlighed dække de faglige mål, kernestof og supplerende stof indenfor det udtrukne fag. Det enkelte eksperimentelle arbejde, feltarbejde eller andet empiribaserede arbejde kan danne udgangspunkt for flere opgaver og kombineres med forskelligt bilagsmateriale. Hver opgave må anvendes tre gange. Der inddrages eksperimentelt arbejde, feltarbejde eller andet empiribaseret arbejde i alle opgaver.

Opgaverne uden bilag skal være kendte af eksaminanderne inden prøven.

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter.
Der gives ca. 24 minutters forberedelsestid.

Opgaven med bilagsmateriale udleveres ved forberedelsestidens start.

Prøven indledes med eksaminandens korte præsentation og former sig dernæst som en samtale mellem eksaminand og eksaminator. Bilagsmaterialet og det til opgaven knyttede eksperimentelle arbejde, feltarbejde eller andet empiribaserede arbejde skal inddrages i eksaminationen."

Bedømmelseskriterier

"Den eksterne mundtlige prøve

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminanden lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1. Der lægges der vægt på, at eksaminanden i det udtrukne fag kan:
 • anvende fagets viden, modeller og metoder til beskrivelse af enkle problemstillinger af enkelfaglig karakter
 • beskrive udførelsen af eksperimentelt arbejde, feltarbejde og/eller andet empiribaseret arbejde
 • præsentere og vurdere data fra eget praktisk arbejde, herunder beskrive og forklare simple sammenhænge mellem det empiribaserede arbejde og viden, modeller og metoder fra faget
 • udtrykke sig mundtligt ved brug af fagets repræsentationer og begreber.
Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation.
*) citeret fra www.uvm.dk