Ottos geografi noter til HF

Geografinoter

Vejl. og opgaver til Ottos geografihold

Geografi og NF-projekterne

1. NF-projekt okt 2018

Den udleverede opgave: 1. NF -projekt

Materiale:

Teksten vi har anvendt i timerne er: KLimatologi og hydrologi

I er kun blevet bedt om at anvende én af figurene, men vær opmærksom på at inddrage den faglige viden fra klimatologi / hydrologi til at forklare det som figuren umiddelbart viser.

I skal altså ikke bare beskrive hvad figuren viser, men også inddrage relevant fagligt stof i forhold til figuren

Geo-faglige indhold

Det centrale geografifaglige stof som I bør inddrage jeres fremlæggelse er følgende:
 • Vandets kredsløb
 • Hvad siger vandbalancenligningen ( N= F + Ao +A u ) ?
 • Hvad er nettonedbøren (nettonedbøren= N-F ) i Danmark?
  Er der nedbørsoverskud eller underskud?
 • Hvilken betydning har jordbundens sammensætning for afstrømningen?
 • Hvad er forudsætningen for dannelse af nedbør?
 • Hvordan er nedbørsfordelingen i Danmark ?
  Hvad er forklaringen herpå og hvilken form for nedbør er mest almindelig i Danmark?

Figurmaterialet

Vandets kredsløb
figur 1 . Model af vandets kredsløb
Anvendt i undervisningen
 • Beskriv vandets kredsløb - korteste, længere og længste kredsløb
 • Find vandbalancenligningen :
  N= F + Ao + A u +/- R,
  enkelte elementer i figuren
 • Forklar hvad betingelserne er for dannelse af nedbør? Herunder sammenhængen mellem
  • lufttemperatur og vanddampindhold
  • Lufttemperatur og luftens dugpunkt, samt
  • lufttryk og nedbør
 • Hvilke forhold har betydning for fordampningens størrelse ?
 • Hvordan kan man afgøre om der er nedbørsoverskud eller underskud?
  Hvornår har vi henholdsvis nedbørsoverskud og nedbørsunderskud i Danmark?
  Se Vandbalance for Danmark
 • Hvilken betydning har jordbundens sammensætning for afstrømningen?

  beskriv nogle forskellige egenskaber ved ler- og sandjorden

 • Hvordan er nedbørsfordelingen i Danmark ?
  Hvad er forklaringen herpå og
 • Hvilken form for nedbør er mest almindelig i Danmark?
udnyttelsesgrad-grundvand
Figur 2. årligt vandforbrug og bæredygtig vandressource samt udnyttelsesgrad i Danmark
 • Gør jer klart hvordan figuren skal læses ....

  Hvad betyder begrebet 'bæredygtighed' ?

  Bæredygtigressource angiver hvor meget grundvand der er til rådighed og som det vil være bæredygtigt at forbruge ( årligt forbrug)

  Vandindvinding betyder hvor meget grundvand der årligt dumpes op og forbruges af danskerne.

  Fladesignaturen på kortet (farverne) angiver hvor stor en % -del af den bæredygtige ressource der udnyttes.

 • Beskriv nu hvad I kan læse ud fra kortet om forskellen i ressourcer og forbrug i JYlland og på øerne, med hensyn til:
  • Forbruget af grundvand ... hvorfor de store forskelle ?
  • Hvorfor er de bæredygtige ressourcer så forskellige ...
   (Her kan I bruge data / viden fra arbejdet med figur 1. om jordbund og nedbørsfordeling )
 • Hvor er forbruget bæredygtigt og hvor er det ikke ?
 • Overvej selv hvad vi kan gøre for at begrænse vandforbruget .....?
nitratindholdet
Figur 3. Nitratindholdet i grundvandet 2010
 • Hvad kan I læse ud af kortet ?
 • Prøv at bruge jeres viden om
  • Nedbørs fordeling
  • Jordbundsforhold og
  • Afstrømning
  til at forklare hvorfor nitratforureningen er størst i det vestlige Danmark?
 • Hvorfra tror I at denne nitrat stammer fra?
 • Hvad er konsekvenserne af dnne forurening ( inddrag viden fra biologi..)
Egenskaber for sand- og lerjorden

Naturvidenskabelig metode

I løbet af undervisningen i geografi (samt bio og kemi) skal I gerne blive fortrolige med den naturvidenskabelige metode.

Den naturvidenskabelige metode er en beskrivelse af naturvidenskabernes arbejdsproces. Processen kan beskrives således:

 1. Observationer ->
 2. undren / spørgsmål ->
 3. hypotese (midlertidig antagelse) ->
 4. indsamling af data ->
 5. analyse af data ->
 6. hypotese afvises (tilbage til 3) eller bekræftes ->
 7. teori-> kontrolforsøg ->
 8. Naturvidenskabelig model.
Se illustration (eng)

2. NF-projekt dec. 2018

Opgave materiale

Supplerende artikel som SKAL inddrages i opgavebesvarelsen

Opgaveformulering

Global opvarmning

Hvordan kan menneskelige aktiviteter påvirke det globale klima, og hvad kan vi gøre for at bremse en global opvarmning?

a. Redegør for kulstofkredsløbet, strålingsbalancen og sammenhængen mellem dem

b. Gør rede for opbygning en af carbonhydrider, og forklar hvad der menes med en fuldstændig forbrænding. Beregn hvor mange kg carbondioxid, der teoretisk set kan dannes ved afbrænding af hhv. 1 kg kul, olie og naturgas. Sæt tallene i forhold til den udviklede energi ved de tre forbrændingsreaktioner

c. Forklar, hvordan menneskelig aktivitet påvirker systemerne og vurder, hvordan denne påvirkning kan ændres

STIKORD TIL GEO:

fossile brændstoffer, drivhusgasser, kulstofkredsløbet, ind- og udstråling, global opvarmning, alternativ energi, feedback-mekanismer

Spørgsmål A


Model af Kulstofkredsløbet
Model af atmosfærens strålingsbalance

Spørgsmål C


Atmosfærens Co2 indhold 1958-2016

I det udleverede materiale bruges DENNE FIGUR som blot kombinerer de to foregående

Verdens samlede energiforbrug
CO2 udledninger fra udvalgte lande 1960-2014
Faktorer som bestemmer vores miljøpåvirkning - herunder udslip af drivhusgasser

3. NF-projekt maj. 2019

Se Eksamensprojektet
Disse sider er kun gældende for Ottos geografihold på Frederiksberg HF kursus
Sidst opdateret: d. 18-12-2018
© 2000-2018 Otto Leholt
Frederiksberg Hf kursus ol@frberg-hf.dk