Ottos geografi noter til HF
Geografinoter
Vejl. og opgaver til Ottos geografihold

Geografi og NF-projekterne

Intro til NF

De første par timer i geografi arbejder vi med begrebet bæredygtighed og læser teksterne i Intro-materiale til NF .

Endvidere læser vi siden her: om ressourcer, bæredygtighed og økologisk fodspor

1. NF-projekt okt 2019

Opgave og materiale:

1. NF -projekt - opgave og bilag

samt teksten Vand som livgivende ressource

I er kun blevet bedt om at anvende én af figurene fra hvert fag, men vær opmærksom på at inddrage den faglige viden fra klimatologi / hydrologi til at forklare det som figuren umiddelbart viser.

I skal altså ikke bare beskrive hvad figuren viser, men også inddrage relevant fagligt stof i forhold til figuren

Geo-faglige indhold

Det centrale geografifaglige stof som I bør inddrage jeres fremlæggelse er følgende:
 • Vandets kredsløb
 • Hvad siger vandbalancenligningen ( N= F + Ao +A u ) ?
 • Hvad er nettonedbøren (nettonedbøren= N-F ) i Danmark?
  Er der nedbørsoverskud eller underskud?
 • Hvilken betydning har jordbundens sammensætning for afstrømningen?
 • Hvad er forudsætningen for dannelse af nedbør?
 • Hvordan er nedbørsfordelingen i Danmark ?
  Hvad er forklaringen herpå og hvilken form for nedbør er mest almindelig i Danmark?

Figurmaterialet

Vandets kredsløb
figur 1 . Model af vandets kredsløb
Du kan alternativt anvende en af disse modeller:

Anvendt i undervisningen eller
denne med tal for Sjælland

 • Beskriv vandets kredsløb - korteste, længere og længste kredsløb
 • Find vandbalancenligningen :
  N= F + Ao + A u +/- R,
  enkelte elementer i figuren
 • Forklar hvad betingelserne er for dannelse af nedbør? Herunder sammenhængen mellem
  • lufttemperatur og vanddampindhold
  • Lufttemperatur og luftens dugpunkt, samt
  • lufttryk og nedbør
 • Hvilke forhold har betydning for fordampningens størrelse ?
 • Hvordan kan man afgøre om der er nedbørsoverskud eller underskud?
  Hvornår har vi henholdsvis nedbørsoverskud og nedbørsunderskud i Danmark?
  Se Vandbalance for Danmark
 • Hvilken betydning har jordbundens sammensætning for afstrømningen?

  beskriv nogle forskellige egenskaber ved ler- og sandjorden

 • Hvordan er nedbørsfordelingen i Danmark ?
  Hvad er forklaringen herpå og
 • Hvilken form for nedbør er mest almindelig i Danmark?
udnyttelsesgrad-grundvand
Figur 2. årligt vandforbrug og bæredygtig vandressource samt udnyttelsesgrad i Danmark
 • Gør jer klart hvordan figuren skal læses ....

  Hvad betyder begrebet 'bæredygtighed' ?

  Bæredygtigressource angiver hvor meget grundvand der er til rådighed og som det vil være bæredygtigt at forbruge ( årligt forbrug)

  Vandindvinding betyder hvor meget grundvand der årligt dumpes op og forbruges af danskerne.

  Fladesignaturen på kortet (farverne) angiver hvor stor en % -del af den bæredygtige ressource der udnyttes.

 • Beskriv nu hvad I kan læse ud fra kortet om forskellen i ressourcer og forbrug i JYlland og på øerne, med hensyn til:
  • Forbruget af grundvand ... hvorfor de store forskelle ?
  • Hvorfor er de bæredygtige ressourcer så forskellige ...
   (Her kan I bruge data / viden fra arbejdet med figur 1. om jordbund og nedbørsfordeling )
 • Hvor er forbruget bæredygtigt og hvor er det ikke ?
 • Overvej selv hvad vi kan gøre for at begrænse vandforbruget .....?
nitratindholdet
Figur 3. Nitratindholdet i grundvandet 2010
 • Hvad kan I læse ud af kortet ?
 • Prøv at bruge jeres viden om
  • Nedbørs fordeling
  • Jordbundsforhold og
  • Afstrømning
  til at forklare hvorfor nitratforureningen er størst i det vestlige Danmark?
 • Hvorfra tror I at denne nitrat stammer fra?
 • Hvad er konsekvenserne af dnne forurening ( inddrag viden fra biologi..)
Egenskaber for sand- og lerjorden

Naturvidenskabelig metode

I løbet af undervisningen i geografi (samt bio og kemi) skal I gerne blive fortrolige med den naturvidenskabelige metode.

Den naturvidenskabelige metode er en beskrivelse af naturvidenskabernes arbejdsproces. Processen kan beskrives således:

 1. Observationer ->
 2. undren / spørgsmål ->
 3. hypotese (midlertidig antagelse) ->
 4. indsamling af data ->
 5. analyse af data ->
 6. hypotese afvises (tilbage til 3) eller bekræftes ->
 7. teori-> kontrolforsøg ->
 8. Naturvidenskabelig model.
Se illustration (eng)

2. NF-projekt nov-dec. 2019

Opgave materiale

Supplerende artikel som SKAL inddrages i opgavebesvarelsen

Eksemplarisk synops 1
Eksemplarisk synops 2

Opgaveformulering:

Global opvarmning

Hvordan kan menneskelige aktiviteter påvirke det globale klima, og hvad kan vi gøre for at bremse en global opvarmning?

a. Redegør for kulstofkredsløbet, strålingsbalancen og sammenhængen mellem dem

b. Gør rede for opbygningen af carbonhydrider, og forklar hvad der menes med en fuldstændig forbrænding.
Beregn hvor mange kg carbondioxid, der dannes ved afbrænding af hhv. 1 kg kul, olie og naturgas pr. produceret MJ energi.

c. Forklar, hvordan menneskelig aktivitet påvirker systemerne og vurder, hvordan denne påvirkning kan ændres

STIKORD TIL GEO:

fossile brændstoffer, drivhusgasser, kulstofkredsløbet, ind- og udstråling, global opvarmning, alternativ energi, feedback-mekanismer

Spørgsmål A

Redegør for kulstofkredsløbet, strålingsbalancen og sammenhængen mellem dem
FIGUR 1: Model af Kulstofkredsløbet
model fra geografiundervisningen

 1. Beskriv det naturlige kulstofkredsløb ...hvilke bio-kemiske processer indgår her?
 2. Beskriv hvilke menneskelige aktiviteter der påvirker dette kredsløb og hvordan ...?
 3. Kan du beregne ud fra figuren hvor stor en del af menneskets udledning af CO2 som ophobes i atmosfæren ..?
FIGUR 2: Model af atmosfærens strålingsbalance
 1. Hvad er forskellen på vestre og højre side af modellen over atmosfærens strålings - og energibalance?
 2. Hvor er den naturlige drivhuseffekt i modellen ?
 3. Hvad betyder den naturlige drivhuseffekt for jordens klima?
 4. Hvordan vil vores afbrænding af fossile brændsler påvirke det naturlige kulstofkredsløb og atmosfærens strålings- og energibalance ? - Se også næste bilag.
 5. Find eksempler på feedback-mekanismer i modellen som vil blive aktiveret under en global opvarmning?

Spørgsmål C

Forklar, hvordan menneskelig aktivitet påvirker systemerne og vurder, hvordan denne påvirkning kan ændres
FIGUR 3: Observerede og fremskrivninger af den globale gennemsnitstemperatur
Figurer brugt i undervisningen:
Keeling -kurven | Temperaturkurven 1860-2010
 1. Hvad viser modellen; observationer eller prognoser eller begge dele?
 2. Hvorddan skal Y-aksen læses ..?
 3. Hvad er præmisserne for de to meget forskellige prognoser ?
 4. Hvilke tal eller oplysninger kunne man savne ved figuren ..?

Hvordan kan menneskets påvirkning af klimaet ændres ?

 1. Gør rede for hvordan vi i Danmark har kunnet reducere vores Co2 udledninger siden 1990'erne - se kompendiet s. 27
 2. Redgør kort for forskellige former for klimapolitik - se Klimapolitik

3. NF-projekt feb. 2020

Opgave vejledning

Der arbejdes med én af følgende to opgaver:

Opgave 1

Danskernes levealder og dødelighed

Opgave 2

Kost og befolkningsanalyse

BEMÆRK - Der er fremlæggelse af NF-projekterne for to lærere torsdag d. 12. marts !!

I skal primært anvende de til opgaven vedlagte bilag . Dvs at I jeres fremlæggelse skal i

 • Beskrive hvad bilagene viser og
 • prøve at forklare (analysere) den udvikling, og
 • endelig vurdere konsekvenserne heraf

Opgave 1 – Danskernes levealder og dødelighed

Geografidelen af denne opgave er:

1. Beskriv udviklingen i danskernes levealder, dødsårsager og alderssammensætning ud fra figur 1-4.

Diskuter baggrunden for denne udvikling, samt konsekvenserne af denne udvikling for det danske samfund.

Her skal I inddrage viden fra Demografi-kompendiet s. 11-15 som omhandler befolkningsudviklingen i Danmark.

I kan evt. også inddrage denne model

Yderligere information kan findes hos Danmarks Statistik Danmarks - 65 år i tal

Konkrete spørgsmål til geo bilagene:

 1. Bilag 1:Hvad er der sket med danskernes / m/k levealder siden år 1900? Diskuter hvilke forhold der kan forklare den stigende levealder - samt hvorfor levealderen stagnerer i peridoen efter ca. 1970 for så igen at stige efter ca. 1990 ?
 2. BIlag 2: hvilken ændringer er der sket i dødsårsagerne - kan dette bidrage til at forklare udviklingen i figur 1?
 3. BIlag 3: Beregn hvilke ændringer der sker i antallet af ældre danskere - f.eks fra 2010 til 2050

  Forklar hvorfor antallet af ældre er stigende ...?

 4. Diskuter hvilken problemer der er knyttet til den ændrede aldersfordeling

Opgave 2 – Kost og befolkningsudvikling

Geografidelen af denne opgave er:

1. Lav en komparativ (sammenlignende) demografisk analyse af et lavindkomst land (”U-land”) og et højindkomst land (”I-land”). I analysen skal dels indgå:

a. en beskrivelse af landenes demografiske transition vha. egne fremstillede figurer og dels

b. en analyse af årsagerne til udviklingen i dødelighed og fertilitet og en vurdering af konsekvenserne af den aktuelle befolkningssituation.
Geografi opgaven her , svarer fuldstændig til eksamensopgave i demografi som I laver i timerne - Se vejledning til opgaven her